фантази

 • 51психологизам — (грч. psyche, logia) фил. 1. сфаќање според кое психологијата е основа на целокупната филозофија, сите други науки се всушност само применување на психологијата, па, според тоа, таа е единствената наука 2. учење според кое психолошките податоци… …

  Macedonian dictionary

 • 52романтизам — (фр. romantisme) правец во литературата и уметноста кон крајот на 18. и на почетокот на 19. век што се одликува со краен индивидуализам, понирање во себе без оглед на надворешната реалност, превласт на фантазијата над разумот, идеализирање на… …

  Macedonian dictionary

 • 53романтика — (фр. romantique) 1. фантазија, романтичност, привлечност, склоност кон нереални содржини, кон мечтаење 2. тоа што создава возвишени односи кон нешто …

  Macedonian dictionary

 • 54сајенс-фикшн — (анг. science наука, fiction фантазија) акционен роман или филм во кој дејството е засновано врз претпоставени научни откритија во иднината научна фантастика …

  Macedonian dictionary

 • 55утопија — (грч. u не, topos место) место или земја што не постои : 1. Утопија назив на роман на англискиот мислител од 16. век Томас Мор, во кој го прикажува социјалистичкото уредување на еден замислен остров (државата е идеално уредена, како што можела да …

  Macedonian dictionary

 • 56фантазма — (грч. phantasma) 1. привидение, сениште, лажни слики создадени со фантазијата 2. нелогична, апсурдна идеја …

  Macedonian dictionary

 • 57фантазмагорија — (грч. phantasma привид претстава, agora собир) 1. вештина на прикажување на чудни, фантастични слики со помош на оптички справи 2. фантастични слики што ги гледа човек со растроена фантазија …

  Macedonian dictionary

 • 58фантаст — (грч. phantasia) 1. мечтател, занесеник 2. човек што ги смета своите вообразби за реалност и сака да оствари нешто невозможно 3. човек со разиграна фантазија …

  Macedonian dictionary

 • 59фантастичен — (грч. phantastikos) 1. што е создаден со фантазијата, нестварен, привиден 2. неверојатен, необичен, чудесен, волшебен 3. баснословен, огромен, претерано голем …

  Macedonian dictionary

 • 60фикшн — (анг. fiction) 1. книжевни, претежно прозни дела засновани врз фантазијата 2. книжевна проза (на пр., романи и раскази) …

  Macedonian dictionary